Kancelaria Radców Prawnych Piotr Malinowski Michał Stępień  

Prawo administracyjne - Koszalin, Kołobrzeg

Książka na blacie

Prawo administracyjne jest gałęzią prawa publicznego, i obejmuje w Polsce:

 • ustrojowe przepisy organów administracji publicznej,

 • przepisy proceduralne,

 • przepisy umożliwiające kontrolę nad działalnością administracji,

 • przepisy odnoszące się do szczegółowych działów administracji, ujęte np. w prawie budowlanym, komunikacyjnym lub lokalowym.

Z prawem administracyjnym ma do czynienia m.in. każda osoba fizyczna, która załatwia sprawę wymagającą wydania decyzji przez organ administracji publicznej. Powinnością organu administracyjnego jest załatwienie sprawy w taki sposób, aby interesant był przekonany o słuszności postępowania tego organu. Dla przykładu, każda niekorzystna dla obywatela decyzja organu administracyjnego musi być odpowiednio uargumentowana. Jeżeli zdarzy się tak, że uzasadnienie decyzji administracyjnej jest dla interesanta niejasne, niewłaściwe czy wręcz krzywdzące, przysługuje mu od niej odwołanie, a ostatecznie sprawa może być wyjaśniana przed sądem administracyjnym.

 

Pomoc w sprawach z zakresu prawa administracyjnego

Mężczyzna trzymający długopis i kartki papieruNaszym klientom oferujemy kompleksowe wsparcie prawne w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. Udzielamy porad prawnych i reprezentujemy osoby fizycznepostępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Wnosimy również odwołania od decyzji administracyjnych, sporządzamy wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji i wnioski o wznowienie postępowania administracyjnego. Wnosimy skargi do WSA i skargi kasacyjne do NSA.

Naszych klientów reprezentujemy również przed urzędami gmin, starostwami powiatowymi, urzędami marszałkowskimi, Urzędem Patentowym oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Zapewniamy pomoc w przejściu przez procedury prawa budowlanego, prawa obrotu nieruchomościami i prawa ochrony środowiska. Udzielając wsparcia prawnego pomagamy także uzyskać decyzje administracyjne, pozwolenia, koncesje oraz zezwolenia niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto reprezentujemy klientów w procesach inwestycyjnych i zapewniamy pomoc w sporządzaniu umów z generalnymi wykonawcami, w postępowaniach przetargowych oraz w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę. Sporządzamy także ekspertyzy i analizy prawne z zakresu prawa spółdzielczego oraz prowadzimy spraw z zakresu prawa środowiskowego, w tym m.in. prawa ochrony środowiska.

 

 

Najważniejsze obszary pomocy radcy z zakresu prawa administracyjnego

Jako radcy prawni możemy pomagać klientom w kwestiach dotyczących:

 • uzyskania decyzji administracyjnej,

 • uzyskiwania zezwoleń, koncesji i licencji,

 • sporządzania odwołań od decyzji administracyjnych,

 • sporządzania wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej,

 • sporządzania wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego,

 • przygotowania treści zażaleń,

 • sporządzania wniosków lub skarg kierowanych do organów administracji publicznej.

 • sporządzanie skarg do Sądu Administracyjnego,

 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.