Kancelaria Radców Prawnych Piotr Malinowski Michał Stępień  

Prawo karne - Koszalin, Kołobrzeg

Otwarte kajdanki leżące na ziemi

Prawo karne w Polsce jest jedną z podstawowych gałęzi systemu prawnego. Na prawo karne składa się zbiór przepisów definiujących czyny zabronione oraz jasno określających konsekwencje ich popełnienia. Przepisy te zawarte zostały w kodeksie karnym, kodeksie karnym wykonawczym oraz kodeksie postępowania karnego.

W dniu 1 lipca 2015 roku zrównane zostały uprawnienia procesowe radców prawnych i adwokatów. W związku z tym radcy prawni mogą obecnie występować w charakterze obrońców w postępowaniu karnym, a także być pełnomocnikami osób poszkodowanych w sprawach karnych.

 

 

Pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego

W ramach pomocy w sprawach z zakresu prawa karnego nasza kancelaria radców prawnych zajmuje się ochroną osób podejrzanych oraz oskarżonych w postępowaniu przed policją, prokuraturą i sądami powszechnymi. Wspieramy klientów w sprawach wymagających uczestniczenia w postępowaniu przygotowawczym, m.in. sprawach dotyczących przestępstw prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości oraz przestępstw umyślnych, takich jak rozboje i kradzieże. 

Świadczone przez nas usługi w zakresie prawa karnego obejmują m.in.:

 • reprezentację pokrzywdzonych w sprawach karnych,

 • obronę oskarżonego w postępowaniach przygotowawczych,

 • obronę oskarżonych w postępowaniach karnych i w sprawach o wykroczenia,

 • pomoc prawną osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym,

 • działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,

 • sporządzanie i wnoszenie apelacji, zażaleń i kasacji,

 • sporządzanie wniosków i prywatnych aktów oskarżenia,

 • sporządzanie wniosków o umorzenie grzywny,

 • sporządzanie wniosków o uchylenie tymczasowego aresztu 

 • sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,

 • sporządzanie wniosków o udzielenie przerwy w odbywaniu kary,

 • sporządzanie wniosków o udzielenie przedterminowego warunkowego zwolnienia z odbywania reszty kary pozbawienia wolności,

 • prowadzenie spraw o ułaskawienie,

 • prowadzenie spraw o zatarcie skazania.

 

Kajdanki i młotekW sprawach karnych dążymy do uzyskania jak najmniejszego wymiaru kary, a jeśli to możliwe, do umorzenia postępowania lub uniewinnienia z postawionych klientowi zarzutów. W przypadku zastosowania wobec klienta środka zapobiegawczego, dążymy do jego uchylenia lub zwolnienia klienta za kaucją.

Zapewniamy również pomoc prawną osobom pokrzywdzonym w sprawach karnych. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone na skutek przestępstwa m.in. w sprawach dotyczących błędów lekarskich, pobicia i kradzieży.