Kancelaria Radców Prawnych Piotr Malinowski Michał Stępień  

Czym jest prawo patentowe?

Prawo patentowe reguluje sposób, w jaki wynalazcy mogą chronić swoje pomysły i osiągnięcia intelektualne. W Polsce system patentowy opiera się na ustawodawstwie krajowym oraz międzynarodowych umowach i konwencjach. W artykule przedstawimy główne aspekty prawa patentowego.

 

Podstawy prawa patentowego

prawo patenowe

Prawo patentowe obejmuje zarówno przepisy dotyczące warunków przyznawania patentów, jak i zasad ich ochrony i egzekwowania. Polski system patentowy opiera się na dwóch podstawowych instytucjach - Urzędzie Patentowym RP oraz Sądzie Patentowym. Urząd Patentowy jest odpowiedzialny za przyjmowanie wniosków patentowych, prowadzenie postępowań patentowych oraz wydawanie decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia patentu. 

 

Wynalazek jako przedmiot ochrony patentowej

Prawo patentowe chroni wynalazki, które spełniają określone kryteria. Zgodnie z polskim prawem, wynalazek musi być nowy, wynikać z działalności wynalazczej oraz nadawać się do przemysłowego zastosowania. Nowość oznacza, że wynalazek nie może być znany przed datą zgłoszenia patentowego ani opublikowany w żadnym źródle informacji. Działalność wynalazcza polega na tym, że wynalazek nie może być oczywisty dla osoby znającej stan techniki w danej dziedzinie. 

 

Patent jako tytuł ochronny

Uzyskanie patentu w kancelarii prawnej w Koszalinie daje wynalazcy wyłączne prawo do korzystania z wynalazku na określonym terytorium i przez określony czas. W Polsce patent jest udzielany na okres 20 lat, licząc od daty zgłoszenia patentowego. Wyjątkiem są patenty dotyczące produktów farmaceutycznych i fitosanitarnych, które mogą być przedłużane o dodatkowe 5 lat.

Właściciel patentu ma prawo zabronić innym osobom korzystania z wynalazku bez jego zgody. Obejmuje to między innymi wytwarzanie, sprzedaż, importowanie czy używanie wynalazku. Jednocześnie właściciel patentu może udzielać licencji innym podmiotom na korzystanie z wynalazku, co pozwala mu na czerpanie korzyści finansowych z jego komercjalizacji.