Kancelaria Radców Prawnych Piotr Malinowski Michał Stępień  

Jak można odwołać się od decyzji ZUS?

Decyzje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dotyczą najczęściej emerytury bądź renty, jednak nie są to jedyne sprawy, jakimi zajmuje się ta instytucja. Decyzje ZUS w wielu przypadkach są zaskakujące i niezadowalające dla ubezpieczonych. Każdej osobie płacącej składki przysługuje prawo do odwołania się od podjętej decyzji. Wchodząc na tę drogę, należy pamiętać o ściśle określonych terminach, które obowiązują podczas postępowania odwoławczego.

 

Jak wygląda odwoływanie się od decyzji ZUS?

Postępowania odwoławcze powinny być przeprowadzane zgodnie z zasadami znajdującymi się w art.83 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także VII dziale Kodeksu postępowania cywilnego. Każde odwołanie powinno być złożone w formie pisemnej bądź  ustnej za pośrednictwem ZUS. Jeżeli nie jesteśmy pewni, w jaki sposób przygotować ten rodzaj pisma, warto wybrać się na konsultację do kancelarii prawnej, gdzie zostanie nam udzielona pomoc oraz wyczerpujące wyjaśnienia odnośnie całego procesu.

W przypadku ustnego składania odwołania urzędnicy mają obowiązek przekazania protokołu do sądu oraz akt sprawy w trybie natychmiastowym. Jeżeli składamy je w formie pisemnej i wysyłamy pocztą, warto przesłać je ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dzięki czemu będziemy mieli dowód, że dana przesyłka została doręczona. Jeżeli zanosimy dokumenty osobiście, powinniśmy uzyskać kopię dokumentu wraz z pieczęcią i podpisem urzędnika przyjmującego dane pismo.

W każdym piśmie odwoławczym powinno zostać określone oznaczenie zaskarżonej decyzji, a także rzeczowe określenie i uzasadnienie zarzutów oraz wniosków, a także podpis ubezpieczonego bądź jego pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego. Oprócz tego w odwołaniu można umieścić dodatkowe elementy jak na przykład prośba o przeprowadzenie opinii przez biegłych. Odwołanie od decyzji ZUS można złożyć w terminie do 30 dni od doręczenia decyzji. W przypadku, gdy decyzja została wysłana ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za datę odbioru przyjmuję się tę wskazaną na dokumencie zwrotnym. W przypadku listu zwykłego przyjęty został termin 7 dni od wysłania danej przesyłki. Należy pamiętać o tym, że mimo składania odwołania do konkretnego oddziału ZUS, wszystkie dokumenty powinny trafić do sądu właściwego dla rozpatrzenia danej sprawy.